ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Versie: januari 2024

 

1          Algemeen:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Miranda hair & make-up en haar opdrachtgevers. Miranda hair & make-up is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65899172. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren cq boeken van een dienst bij Miranda hair & make-up en verklaart hierdoor van de inhoud hiervan via de website www.mirandahairmake-up.nl kennis te hebben genomen en met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn, door ondertekening hiervan.

 

2          Totstandkoming boeking of overeenkomst:
Er is sprake van een boeking of overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Miranda hair & make-up aanvaardt.

 

3          Facturering, kosten en betaling:

Alle kosten en tarieven die Miranda hair & make-up in rekening brengt, staan vermeld op haar website www.mirandahairmake-up.nl

Bij overeenkomsten voor de uitvoering van bruidskapsels en bruidsvisagie dient de opdrachtgever de kosten overeenkomstig de toegezonden factuur binnen acht dagen te betalen. De factuur voor de uitvoering van bruidskapsels en bruidsvisagie wordt tijdig, veelal op de dag van de uitvoering van de proefsessie toegezonden.

De kosten voor overeengekomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na uitvoering van de werkzaamheden per pin betaald te worden.

 

4          Plaats van uitvoering:

De opdrachten worden door Miranda hair & make-up uitgevoerd aan de Boomsestraat 10 te Balgoij, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt. Indien de werkzaamheden door Miranda hair & make-up op locatie bij de opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden zal opdrachtgever hiervoor kosteloos een geschikte ruimte aan Miranda hair & make-up beschikbaar stellen. Bij werkzaamheden op locatie zullen door Miranda hair & make-up reis- en verblijfskosten in rekening gebracht worden.

 

5          Aansprakelijkheid:
De opdrachtgever zal alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, tijdig aan Miranda hair & make-up doorgeven. Miranda hair & make-up staat ervoor in dat de door haar te verrichten werkzaamheden beantwoord aan de overeenkomst en wordt uitgevoerd door een gediplomeerd en vakkundig medewerker, met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. De opdrachtgever zal alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, tijdig aan Miranda hair & make-up doorgeven en ervoor zorgen dat Miranda hair & make-up vooraf zo goed mogelijk is geïnformeerd ten aanzien van zijn of haar wensen en beperkingen. Ondanks dat Miranda hair & make-up dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Klachten dient de opdrachtgever direct na het ontdekken daarvan mede te delen, zodat deze in onderling overleg naar tevredenheid opgelost kunnen worden. Miranda hair & make-up sluit elke aansprakelijkheid uit, welke ontstaan uit omstandigheden, die niet in redelijkheid aan Miranda hair & make-up of haar medewerkers kunnen worden toegerekend. Miranda hair & make-up is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste van Miranda hair & make-up is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Miranda hair & make-up is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen. Miranda hair & make-up sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand, welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan Miranda hair & make-up. Aan typefouten en offertes ouder dan veertien dagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

6          Overmacht Back-up Service & Stand-by Service:

Miranda hair & make-up zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet Miranda hair & make-up zich in om een collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Miranda hair & make-up geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden. In geval van verhindering van Miranda hair & make-up, worden er geen kosten in rekening gebracht en kunnen er geen kosten op Miranda hair & make-up verhaald worden. Miranda hair & make-up is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen, indien zij gehinderd wordt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan Miranda hair & make-up.

Bij schade door derden met betrekking tot kapsel en make-up biedt Miranda hair & make-up, op de feestdag een Stand-by Service aan. Voor deze Stand-by Service berekent Miranda hair & make-up de touch-up, reis- en verblijfkosten.

 

 7          Opzegging of beëindiging van de overeenkomst:

De opdrachtgever moet verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Miranda hair & make-up melden. Indien de opdrachtgever een overeenkomst, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan dient het hiervoor afgesproken tarief in zijn geheel door de opdrachtgever betaald te worden. Indien een betaalde bruidsverzorgingsopdracht meer dan veertien dagen voor de trouwdatum wordt geannuleerd, zal aan de opdrachtgever 50 % van het betaalde bedrag teruggestort worden.

Miranda hair & make-up behoud het recht om een opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

 

 8          Beschadiging en/of diefstal:

Miranda hair & make-up heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt producten beschadigt of zoek maakt. Miranda hair & make-up meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 9          Privacy protocol:

Miranda hair & make-up speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de opdrachtgever en doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te waarborgen. Miranda hair & make-up beschermd je privacy op de volgende manieren:

- De gegevens die middels het inzien van de website www.mirandahairmake-up.nl op de site worden achtergelaten, voldoet aan de Europese regelgeving;
- Met betrekking tot de persoonlijke informatie die via het contact tussen opdrachtgever en Miranda hair & make-up wordt verkregen en schriftelijk wordt vastgelegd, heeft opdrachtgever het recht op inzage, correctie, verwijdering en portabiliteit;

- De door Miranda hair & make-up verwerkte gegevens zijn uitsluitend van de opdrachtgever afkomstig, met als doel het opmaken van een factuur, het bezoek van de uitvoeringslocatie en het geven van de juiste hair en make-up behandeling;

- Gegevens met een hoog privacyrisico worden niet in een computer maar uitsluitend op papier verwerkt;

- Wij verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

- Datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens;

- Gegevens worden opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database;

- Wij publiceren alleen foto´s van opdrachtgevers op onze website www.mirandahairmake-up.nl, na ontvangst van een schriftelijke toestemming hiervoor;

- Van opdrachtgevers ontvangen gegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden en maximaal vijf jaar bewaard.